LightGraphix

LightGraphix design and manufacture lighting for architectural, marine and display use. Robust products in minimalistic form factors, perfect for our Nordic climate and design preferences.

Visit lightgraphix.com

Integrity Policy

Rebel Light är ett registrerat dotterbolag till The Fourth Dimension Conspiracy.

Hantering av personuppgifter

The Fourth Dimension Conspiracy [ 559042-6143], samt dess dotterbolag, marknadsför produkter och tjänster för arkitektoniskt ljus i kommersiella och offentliga miljöer. Företaget riktar sig mot personer som i sin yrkesroll föreskriver belysningslösningar samt företag som investerar i ljusanläggningar.

The Fourth Dimension Conspiracy är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör Kunden och som The Fourth Dimension Conspiracy samlar in och behandlar under utövandet av verksamheten. The Fourth Dimension Conspiracy behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

The Fourth Dimension Conspiracy behandlar personuppgifter som rör Kunden i form av:

– Namn

– E-postadress

– Telefonnummer

– Adress

– Fotografier / Bildmaterial

– Organisationsnummer / Personnummer

– Titel

– Bankuppgifter

– Övriga av kunden frivilligt registrerade uppgifter

– Innehåll och uppgifter som kunden själv publicerar (Användargenererat innehåll)

The Fourth Dimension Conspiracy’s syfte med behandlingen av personuppgifter är främst att fullgöra våra förpliktelser mot vår kund. Vi strävar efter att endast behandla personuppgifter när vår kund har intresse i att vi gör så.

The Fourth Dimension Conspiracy behandlar personuppgifter i syfte att:

– Fullgöra våra förpliktelser mot vår kund.

– Marknadsföra produkter, tjänster, utbildningar och event.

– Utföra kund- och marknadsanalyser

– Utveckla och utföra bra support och service

– Följa upp affärer och dela viktig information

The Fourth Dimension Conspiracy delar som regel inte personuppgifter till tredje part utan samtycke.

The Fourth Dimension Conspiracy lagrar personuppgifter under den tid som det är nödvändigt för vi ska kunna uppfylla våra åtaganden och förpliktelser, efter intresseavvägning samt i de fall vi hämtat samtycke för marknadsföring / information.

Kunden har rätt att kostnadsfritt begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör Kunden och som behandlas av The Fourth Dimension Conspiracy. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som Kunden har tillhandahållit The Fourth Dimension Conspiracy i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att The Fourth Dimension Conspiracy hindrar det.

Kund som vill kontakta The Fourth Dimension Conspiracy angående behandlingen av personuppgifter som rör Kunden kan ta kontakt med Företaget via post eller e-post enligt följande:

The Fourth Dimension Conspiracy

Jakobsdalsvägen 15B

126 53 Hägersten

Sverige

hello@thefourthdimensionconspiracy.com

Om Kunden är missnöjd med Företagets behandling av personuppgifter kan Kunden lämna in ett klagomål till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land där Kunden bor eller arbetar.

 

Environmental Policy

Rebel Light är ett ungt och växande företag fullt medvetna om att nationella och internationella miljömål existerar för att den planet vi lever på behöver det. Att vårt agerande får konsekvenser för kommande generationer och att det inte finns några ursäkter för att i en upplyst värld ignorera de varningar som utfärdas av etablerad forskning och Moder Jord själv.

Vi ska så klart dra mer än vårt strå till stacken. Både i den enkla vardagen och i våra långsiktiga strategier ska det hela tiden finnas med en tanke om hur vi kan agera för att minimera eller neutralisera vår påverkan på miljön.

Detta arbete sker idag mycket enligt sunt förnuft och det kan i en liten organisation ta emot lite att notera arbetet i överdådiga policys. Att vi gladeligen tar oss tiden att sortera och bära upp tomflaskor till återvinningsstationen betyder inte nödvändigtvis att vi tar oss tiden att dokumentera det.

Men några punkter finns iaf noterade.

 

Maxad produktlivscykel

Vår största möjlighet att bidra till de nationella och internationella klimatmålen är att konsekvent marknadsföra och leverera produkter som är designade och konstruerade för att leva länge, och när de inte längre fungerar, vara möjliga att reparera.

Produkterna ska så klart också möta alla kriterier och märkningar som kan förväntas av en modern ljusprodukt, vilket vi löpande ser över tillsammans med de tillverkningar vi samarbetar med.

Eftersom vi samarbetar med privatägda, och i sammanhanget småskaliga, produktioner, upplever vi att vårt inflytande är stort och att det generellt finns ett omfattande och strukturerat miljötänk i våra produktioner.

 

Transporter och emballage

Utöver produkten vi säljer kan vi genom att återanvända emballage och koordinera smarta distributionsvägar ytterligare minska vår produkts påverkan på miljön. 99% av produkterna vi marknadsför i Norden kommer till oss direkt från fabrik och utan mellan-destinationer. Vi arbetar även omfattande med egen lagerhållning av komponenter (som t.ex. Drivers och ljuskällor) för att undvika dubbla transporter och onödiga transportbehov vid mindre reklamationer.

 

Färdmedel

Vi försöker så långt det är möjligt att välja det mest miljöriktiga färdmedlet. Vi kan promenera, cykla, åka kollektivt, köpa tågbiljett, köra bil eller sätta oss i en flygstol. Oavsett hur vi tar oss fram bör vi ha övervägt det i ordningen föregående alternativet.

 

Kontor och vardag

Vi har i Norden 3 mindre kontor och ett litet lager (totalt ca 600 m2). I stor utsträckning är vi beroende av fastighetsägarens insatser och rutiner. Vi ser löpande över våra avtal och begär nya lösningar i de fall vi tror oss se bättre alternativ.

På kontoret:
Vi låter inte elektriska produkter stå och tugga energi när de inte används

Vi printar inte material som kan skickas/lagras elektroniskt

Vi använder inte onödiga kemikalier

Vi tänker efter när vi väljer förbrukningsmaterial och köper om möjligt ekologiska produkter

 

Återvinning

Rebel Light är anslutna till FTI och El-kretsen och har genom dessa organisationer tillgång till ett rikstäckande insamlings- och återvinningssystem för elmaterial och förpackningar (plast, metall, papper, kartong, wellpapp).

Allmänna villkor 2021-03-09

1. Avtalsparter

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan ”Villkoren”) är tillämpliga mellan

Rebel Light AB, org.nr. 556849–1079,

Rebel Light AS, NO 918 696 024 MVA,

Rebel Light IVS, CVR-nr: 40235590 eller

Rebel Light OY, Y-tunnus: 3126081-7

(nedan ”Rebel Light”)

och

företagskund (”Kund”) som ej är konsument, och som av Rebel Light förvärvar

Produkt (se definition nedan) eller anlitar Rebel Light för utförande av konsulttjänster

– var och en hädanefter kallad ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

2. Avtalshandlingar

2.1 i) Rebel Light’s integritetspolicy (Integrity policy)

ii) I förekommande fall Parternas särskilda överenskommelser

iii) Orderbekräftelse

iii) Villkoren

iv) Offerten

v) NL17 -dessa har utfyllande verkan på Villkoren.

2.2 Avtalet omfattar samtliga handlingar i ovan angiven förteckning.

2.3 Vid dubbla och/eller motstridiga bestämmelser i Avtalet ska bestämmelserna i

avtalshandlingarna tillämpas i den turordning som framgår ovan.

2.4 Särskilda överenskommelser som tillkommit i behörig ordning har företräde framför

generella bestämmelser.

2.5 Senare träffade överenskommelser som tillkommit i behörig ordning har företräde

framför tidigare överenskommelser.

2.6 I det fall att Rebel Light i offert och/eller orderbekräftelse hänvisar till ALEM09 som

utfyllande leveransvillkor vid beställning av Produkt så tillämpas ALEM09 och inte

NL17 som utfyllande på Villkoren och enligt samma turordning som NL17 ovan.

Rebel Light – Allmänna villkor

2021-03-09

3. Definitioner

3.1 ALEM09: Allmänna leveransbestämmelser avseende elektrisk materiel för leverans

och användning i Sverige, utarbetade av Elektriska Installatörsorganisationen EIO och

Sveriges Elgrossister, SEG.

3.2 Avtalet: Villkoren samt vid var tid gällande villkor som Rebel Light publicerar på sin

hemsida, offert, inköpsorder, orderbekräftelse, kvitto samt övriga handlingar

hänförliga till Köpet.

3.3 Konsulttjänst: Tjänster inom t.ex. ljusgestaltning, projektering, driftsättning och

programmering som Rebel Light utför efter separat överenskommelse med Kunden

på vilka ABK09 tillämpas.

3.4 Köp: Kunds förvärv av en Produkt som Rebel Light bjudit ut till försäljning.

3.5 Produkt: De produkter som finns tillgängliga för beställning via Rebel Light och/eller

de produkter som Rebel Light utvecklar åt Kunden efter specifikation.

3.6 NL17: Allmänna bestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk,

elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och

Sverige.

4. Allmänt

4.1 Rebel Light är en nordisk ljusleverantör som importerar och säljer ljusprodukter till

företag.

4.1.1 Rebel Light AB är anslutna till FTI och El-kretsen.

4.2 Genom beställning av en Produkt eller Konsulttjänst av Rebel Light oavsett hur köpet

ingås så förbinder sig Kund att följa Villkoren. Villkoren kan även ändras ensidigt av

Rebel Light i enlighet med punkt 17 i Villkoren.

5. Avtalsingående

5.1 Rebel Light utfärdar en offert för Produkt eller Konsulttjänst som Kunden bekräftar.

När Kunden har bekräftat offerten utställer Rebel Light en orderbekräftelse som

skickas till Kunds e-postadress, varpå om Kunden inte inom 24 timmar från utställd

orderbekräftelse invänt mot densamma, har Parterna ingått Avtal på vilka dessa

Villkor tillämpas.

5.2 En offert är giltigt i trettio (30) dagar från att den utställts av Rebel Light.

Rebel Light – Allmänna villkor

2021-03-09

5.3 Uppgifter i marknadsföringsmaterial, prislistor och annan produktinformation som

Rebel Light tillhandahåller innan avtalsingående är bindande endast i den

utsträckning Avtalet mellan Parterna hänvisar till dem.

6. Priser och betalning

6.1 Samtliga priser som anges är exklusive mervärdesskatt och fraktkostnader.

6.2 Kund åtar sig att erlägga betalning i enlighet med bestämmelserna i dessa Villkor och

Avtalet i övrigt.

6.3 Vid betalning mot faktura ska betalning ske kontant netto inom tretttio (30) dagar

från fakturadatum i de fall Kunden beviljats kredit hos Rebel Light.

6.4 Rebel Light förbehåller sig rätten att tillämpa förskottsbetalning när Rebel Light finner

det lämpligt.

6.5 Erlägger Kunden inte betalning i rätt tid får Rebel Light kräva betalning jämte ränta

samt avgift betalningspåminnelse/inkassokostnader eller övriga indrivningskostnader

i enlighet med tillämplig lag där Rebel Light har sitt säte.

6.6 Om inget annat avtalats förbehåller Rebel Light sig rätten att valutajustera offererade

priser under offertens giltighetstid om det förekommer valutafluktuationer som

påverkar priset med mer än +/- 2 procent (%) från offererat pris per offertdatum.

7. Leverans och leveranstider av Produkt

7.1 För leverans och leveranstider av Produkt tillämpas NL17 med följande

undantag/ändringar/tillägg:

7.1.1 Om inte annat avtalats mellan Parterna gäller som leveransvillkor EXW Rebel Light’s

lager (Incoterms2020).

7.1.2 Om inget annat avtalats mellan Parterna tillkommer fraktavgifter enligt vid var tid

gällande prislista

7.1.3 I det fall att Kund vill dela upp eller flytta fram en leverans och Rebel Light har

godkänt detta förbehåller sig Rebel Light rätten att ta ut en lagerhållningsavgift enligt

vid var tid gällande prislista.

7.1.4 Rebel Light godkänner enbart retur av oanvända Produkter som utgör lagervaror och

är i originalförpackning. Vid retur tillämpar Rebel Light ett returavdrag om minst

trettio (30) procent (%) och retur kan ske senast fyrtiofem (45) dagar efter

Rebel Light – Allmänna villkor

2021-03-09

leveransdatum. Produkter som är tillverkade efter specifikation, specialanpassade

eller i specialutförande kan inte returneras till Rebel Light.

7.1.5 Kunden skall omedelbart efter mottagen leverans kontrollera varor och inom fem (5)

dagar från leveransdatum meddela Rebel Light eventuella fel i Produkt. Fel som

borde upptäckts i samband med mottagande och kontroll av leverans bär Rebel Light

inget ansvar för.

7.1.6 Vid fel i produkt är det Rebel Light som ensidigt beslutar från fall till fall om en Kund

enbart har rätt till ersättning enligt Produktgarantin punkt 11. Eller om en Kund har

rätt till ersättning för felsökning, reparation eller utbyteskostnader varpå ersättning

sker endast på goodwillbasis och endast när ersättningsnivån Kunden gör gällande

har godkänts av Rebel Light på förhand. Ersättning ska under inga förhållanden

överstiga det som kan ersättas av Rebel Lights särskilda åtkomstförsäkring.

7.1.7 Alla armaturer tillverkas efter specifikation och dess leveranstid varierar beroende av

fabrikat. Estimerad leveranstid meddelas Kunden snarast möjligt efter att Rebel Light

har mottagit en inköpsorder från Kund.

8. Produktändringar

8.1 Rebel Light äger, såvida det inte medför tekniska eller ekonomiska olägenheter för

Kunden rätt att leverera Produkten med efter avtalets ingående företagna

produktändringar.

8.2 Kunden är medveten om att Rebel Light inte lagerhåller några Produkter varför

mindre omfattande produktändringar efter avtalsingående är vanligt förekommande.

9. Varuprov

9.1 Rebel Light och Kunden kan avtala om att Rebel Light ska tillhandahålla varuprov till

Kund, varpå kostnad, leverans och övriga villkor för varuprov specificeras i ett separat

avtal/orderbekräftelse.

9.2 Ett varuprov som tillhandahålls av Rebel Light utgör ett lån av Produkt för test av

Produktens effekt och funktion. Ett varuprov ska returneras till Rebel Light i samma

skick Kunden mottog varuprovet på Kundens bekostnad om Parterna inte har avtalat

om annat.

Rebel Light – Allmänna villkor

2021-03-09

9.3 För varuprover som Rebel Light tillhandahåller tillämpas inte ”Prov före leverans

(leveransprov) i punkt 8–11 NL17 och Rebel Light tillhandahåller inte några

leveransprov enligt med NL17 varpå dessa inte är tillämpliga mellan Rebel Light och

Kund.

10. Ansvar för konstruktion och uppgifter

10.1 Respektive Part ansvarar för uppgifter i tillverkningsunderlag och för konstruktion

som denne tillhandahållit.

10.2 Part ansvarar även för av motparten föreslagen ändring av Partens konstruktion,

såvida Part inte uttryckligen reserverat sig däremot före tillverkningens

igångsättande.

10.3 Rebel Light ansvarar inte för fel, som beror på av Kunden tillhandahållen Produkt,

såvida inte Rebel Light varit oaktsam.

11. Produktgaranti

11.1 För ansvar för fel tillämpas NL17 (om inte Parterna har avtalat om ALEM09) med

följande undantag/ändringar/tillägg som framgår av denna punkt 11.

11.2 Rebel Light lämnar en 5-års produktgaranti på armatur och driftdon (drivers och

transformatorer) i fall där både armatur och driftdon beställts och levererats av Rebel

Light.

11.3 Rebel Light lämnar 2-års produktgaranti på armaturer, driftdon (drivers och

transformatorer) och dimmers.

11.4 I det fall att Parterna skriftligen avtalar separat om en förlängd garantitid har sådan

överenskommelse företräde framför denna punkt.

11.5 Produktgarantin i dessa Villkor och bestämmelserna om ”Ansvar för fel” NL17 (eller

”Säljarens ansvar för fel” i ALEM09) gäller enligt följande villkor:

11.5.1 Produkter får endast installeras och användas i överensstämmelse med angivna

produkt- och användningsspecifikationer. Gränsvärden för temperatur och spänning

får inte överskridas och Produkten får inte utsättas för mekanisk belastning.

11.5.2 Rebel Light eller dess leverantörer ansvarar inte för strömförsörjningsförhållandena,

inklusive kortvariga spänningstoppar, över-/underspänning, strömrippel som ligger

Rebel Light – Allmänna villkor

2021-03-09

utanför produktens fastställda gränsvärde och de gränsvärden som fastställs enligt

gällande standard för leverans (t.ex. norm EN 50160).

11.6 Vid funktionsbortfall beslutar Rebel Lights respektive leverantör av Produkten

(baserat på sin tekniska analys av defekta artiklar) efter egen bedömning om den

defekta Produkten ska repareras, bytas mot motsvarande ersättningsprodukter eller

krediteras. Kunden bär kostnader för demontering och montering samt

fraktkostnader för retur av Produkterna. Alla övriga kostnader såsom

utbyteskostnader i samband med installation, kostnader på grund av felaktig

installation eller annan skada och/eller följdskador täcks inte av produktgarantin.

11.7 För att åberopa produktgarantin ska Kunden returnera den defekta Produkten

tillsammans med skriftlig felbeskrivning för att Rebel Light eller dess leverantör ska

kunna utföra en kontroll av garantianspråkets riktighet.

11.8 Produkt med tillverkningsfel repareras eller ersätts med ny Produkt under

produktgarantitiden förutsatt att Produkten använts och installerats i enlighet med

leverantörens eller tillverkarens anvisningar. Ersättning för utbyteskostnader utgår

som regel inte, men sådana kan ändå komma att ersättas helt eller delvis efter beslut

från fall till fall på goodwill basis. Yrkande om sådan ersättning måste framställas på

förhand och godkännas skriftligen av Rebel Light.

12. Konsulttjänster

12.1 Rebel Light erbjuder konsulttjänster som t.ex. ljusgestaltning, driftsättning och

programmering. För samtliga konsulttjänster som Rebel Light utför tillämpas ABK09.

12.2 Om Rebel Light offererar driftsättning och/eller programmering är sådan offert giltig

under förutsättning att armaturer och styrsystem är korrekt installerade. Eventuell

felsökning tillkommer och faktureras per timma enligt Rebel Light’s vid var tid

gällande prislista/offert.

13. Kunds skyldigheter

13.1 Kund åtar sig att erlägga betalning i enlighet med vad som överenskommits samt att

följa bestämmelserna i dessa Villkor och Avtalet i övrigt.

Rebel Light – Allmänna villkor

2021-03-09

14. Rebel Lights skyldigheter

14.1 Rebel Light förpliktar sig att leverera Produkter i enlighet med bestämmelserna i

dessa Villkor samt Avtalet i övrigt.

14.2 Rebel Light bär inte ansvar för fel, brist eller annat avtalsbrott som beror på Kunden

eller förhållande på Kundens sida samt inte heller för avtalsbrott som beror på tredje

man.

15. Försäkring

15.1 Rebel Light åtar sig att under två (2) år från Produktens avlämnande inneha allmän

ansvarsförsäkring som omfattar skador till följd av fel i Produkten.

Försäkringsbeloppet skall vara lägst tvåhundra (200) prisbasbelopp.

15.2 Rebel Light åtar sig även att inneha särskild åtkomstförsäkring med ett

försäkringsbelopp som inte understiger tvåhundra (200) prisbasbelopp.

16. Hantering av personuppgifter

16.1 Rebel Light behandlar personuppgifter avseende Kunden och anställda hos Kunden

vid anskaffning av Produkter eller beställning av Konsulttjänst, i syfte att uppfylla

Rebel Light’s skyldigheter enligt Avtalet samt i marknadsföringssyfte.

16.2 Rebel Light åtar sig att behandla dessa personuppgifter i enlighet med

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 och övrig lag och

myndighetsföreskrifter på området.

16.3 För information om vad som i övrigt gäller avseende behandling av personuppgifter

hänvisar Rebel Light till vid var tid gällande personuppgiftspolicy som publiceras på

hemsidan.

17. Villkorsändring

17.1 Rebel Light förbehåller sig rätten att när som helst ändra Villkoren utan Kundens

godkännande vid de tidpunkter som Rebel Light bestämmer. I förhållande till nya

Kunder gäller de senast publicerade Villkoren omedelbart. I förhållande till befintliga

Kunder träder ändring i kraft en (1) vecka efter ändrings införande.

17.2 Ändringar av väsentlig betydelse för Kunden kommer att kommuniceras med

Kunden. Vid mindre ändringar kommer endast en uppdaterad version av dessa

Rebel Light – Allmänna villkor

2021-03-09

Villkor att finnas tillgängliga på Rebel Light’s hemsida. Vid ändringar av väsentlig

betydelse för Kunden har kunden möjlighet att inom en (1) vecka från

kommunikationen av de väsentliga ändringarna säga upp Avtalet för omedelbart

upphörande. Vid en sådan uppsägning upphör Parternas förpliktelser gentemot

varandra med det förbehåll att vardera Part äger rätt till ersättning för innestående

fordringar hos varandra.

17.3 Vid var tid gällande Villkor återfinns på Rebel Light’s hemsida.

18. Tvist

18.1 Om det uppstår motstridigheter i Avtalet på grund av språkskillnad ska

bestämmelserna i Avtalet tolkas i enlighet med betydelsen på svenska i första hand

och betydelsen på engelska i andra hand.

18.2 Skulle det i Villkoren eller övriga avtalshandlingar förekomma oskäliga bestämmelser

ska dessa i första hand jämkas och tillämpas i dess skäliga form. Vid jämkning av

avtalsbestämmelse eller ogiltigförklaring av avtalsbestämmelse ska övriga

avtalsvillkor gälla oavkortat.

18.3 Tvist avseende tolkningen eller tillämpningen av avtal på vilket Villkoren är tillämpliga

ska avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol för det fall Parterna inte enas om

skiljeförfarande alternativt förenklat skiljeförfarande.

Terms and Conditions 
2021-03-09

1. Parties

1.1 These general terms and conditions (hereinafter the “Terms”) are applicable between

Rebel Light AB, org.nr. 556849-1079,

Rebel Light AS, NO 918 696 024 MVA,

Rebel Light IVS, CVR-nr: 40235590 or

Rebel Light OY, Y-tunnus: 3126081-7

(hereinafter “Rebel Light”)

And

business user (“Customer”) who is not a consumer, and who acquires Product (see

definition below) from Rebel Light or uses Rebel Light for the performance of

consulting services – each hereinafter referred to as “Part” and jointly the “Parties”.

2. Agreement documents

2.1 i) Rebel Light’s Integrity policy

ii) Any specific existing agreements of the Parties

iii) Order confirmation

iii) The Terms

iv) The quotation

v) NL17 -these have a complementary effect on the Terms

2.2 The agreement covers all documents listed above in section 2.1.

2.3 In the event of double and/or conflicting provisions in the Agreement, the provisions

of the agreement documents shall be applied in the order shown in section 2.1.

2.4 Specific agreements that have been added in due order take precedence over general

provisions.

2.5 Later signed agreements that have been added in due order take precedence over

previous agreements.

2.6 In the event that Rebel Light in the quotation and/or order confirmation refers to

ALEM09 as a supplementary delivery terms when ordering Product, ALEM09 and not

NL17 is applied as a supplement to the Terms and in the same order as NL17 above.

Rebel Light – Terms and Conditions

2021-03-09

3. Definitions

3.1 ALEM09: General delivery regulations regarding electrical equipment for delivery and

use in Sweden, prepared by the Electrical Installers’ Organization, EIO, and Sweden’s

Electric Wholesalers, SEG.

3.2 The Agreement: The terms and conditions applicable at any time that Rebel Light

publishes on its website, quotation, purchase order, order confirmation, receipt and

other documents assignable to the Purchase.

3.3 Consulting service: Services within e.g. lighting design, projection, commissioning and

programming that Rebel Light performs by separate agreement with the Customer to

which ABK09 is applied.

3.4 Purchase: Customer’s acquisition of a Product that Rebel Light has offered for sale.

3.5 Product: The products available for ordering via Rebel Light and/or the products that

Rebel Light develops for the Customer according to specification.

3.6 NL17: General regulations for deliveries of machinery and other mechanical, electrical

and electronic equipment within and between Denmark, Finland, Norway and

Sweden.

4. General information

4.1 Rebel Light is a Nordic lighting supplier that imports and sells lighting products to

business.

4.1.1 Rebel Light AB are connected to FTI and the electrical circuit.

4.2 By ordering a Product or Consulting Service from Rebel Light, regardless of how the

purchase is entered, the Customer commits to comply with the Terms. The Terms

may also be amended unilaterally by Rebel Light in accordance with section 17 of the

Terms.

5. Entering Agreement

5.1 Rebel Light issues a quotation for Product or Consulting Service which the Customer

confirms. When the Customer has confirmed the quotation, Rebel Light issues an

order confirmation which is sent to the Customer’s e-mail address, whereupon if the

Customer does not object to it within 24 hours of the issued order confirmation, the

Parties have entered into Agreements to which these Terms apply.

Rebel Light – Terms and Conditions

2021-03-09

5.2 A quotation is valid for thirty (30) days from the time it is issued by Rebel Light.

5.3 Information in marketing materials, price lists and other product information

provided by Rebel Light before entering a contract is binding only to the extent that

the Agreement between the Parties refers to them.

6. Price and payment

6.1 All prices stated are exclusive of VAT and shipping costs.

6.2 The Customer commits to make payment in accordance with the provisions of these

Terms and the Agreement in general.

6.3 In case of payment against invoice, payment shall be made in net cash within thirty

(30) days from the invoice date in cases where the Customer has been granted credit

with Rebel Light.

6.4 Rebel Light reserves the right to apply advance payment when Rebel Light deems it

appropriate.

6.5 If the Customer does not make payment on time, Rebel Light may demand payment

plus interest as well as a payment reminder fee/collection costs or other collection

costs in accordance with applicable law where Rebel Light has its registered office.

6.6 Unless otherwise agreed upon, Rebel Light reserves the right to currency-adjusted

stated prices during the quotation’s validity period if there are currency fluctuations

that affect the price by more than +/- 2 percent (%)from the stated price per

quotation date.

7. Delivery and delivery time of Product

7.1 For delivery and delivery times of Product, NL17 is applied with the following

exceptions/changes/additions:

7.1.1 Unless otherwise agreed between the Parties, EXW Rebel Light’s warehouse

(Incoterms2020) applies as delivery terms.

7.1.2 Unless otherwise agreed between the Parties, shipping fees will be added according

to the price list in force at that time.

Rebel Light – Terms and Conditions

2021-03-09

7.1.3 In case of Customer wishes to split or advance a delivery and Rebel Light has

approved this, Rebel Light reserves the right to charge a warehousing fee in

accordance with the price list in force at that time.

7.1.4 Rebel Light only approves the return of unused Products that constitute stock items

and are in original packaging. Upon return, Rebel Light applies a return deduction of

at least thirty (30) percent (%) and returns can be made no later than forty-five (45)

days after the delivery date. Products that are manufactured to specification,

customized or in a special version cannot be returned to Rebel Light.

7.1.5 The customer shall immediately after received delivery check the Products and within

five (5) days from the delivery date notify Rebel Light of any defects in the Product.

Defects that should be discovered in connection with receipt and control of delivery,

Rebel Light is not responsible for.

7.1.6 In the event of a product defect, it is Rebel Light that unilaterally decides on a case-bycase

basis if a Customer is only entitled to compensation under the Product

Guarantee section 11. Or if a Customer is entitled to compensation for

troubleshooting, repairs or replacement costs whereupon compensation is only on a

goodwill basis and only when the level of compensation the Customer claims has

been approved by Rebel Light in advance. Compensation shall under no

circumstances exceed what can be reimbursed by Rebel Light’s special access

insurance.

7.1.7 All luminaries are manufactured to specification and their delivery time varies

depending on the make. Estimated delivery time will be notified to the Customer as

soon as possible after Rebel Light has received a purchase order from the Customer.

8. Changes in Product

8.1 Rebel Light owns the right, unless it causes technical or financial inconvenience to the

Customer, to deliver the Product with product changes made after the entered

agreement.

8.2 The customer is aware that Rebel Light does not stock any Products, which is why

minor product changes after entering into an agreement are common.

Rebel Light – Terms and Conditions

2021-03-09

9. Product samples

9.1 Rebel Light and the Customer may agree that Rebel Light shall provide samples of

goods to the Customer, whereupon cost, delivery and other conditions for samples

will be specified in a separate agreement/order confirmation.

9.2 A product sample provided by Rebel Light constitutes a loan of Product for testing the

Product’s effect and function. A product sample must be returned to Rebel Light in

the same condition as the Customer received the product sample and at the

Customer’s expense, unless the Parties have agreed otherwise.

9.3 For product samples provided by Rebel Light, “Pre-delivery tests” (delivery tests) in

clauses 8-11 NL17 do not apply and Rebel Light does not provide any delivery

samples in accordance with NL17, whereupon these are not applicable between

Rebel Light and the Customer.

10. Liability for design and tasks

10.1 Each party is liable for information in the production documentation and for

construction that the Party has provided.

10.2 A Party is also liable for a change in the Party’s design proposed by the other Party,

unless the Party has expressly reserved itself before the commencement of

production.

10.3 Rebel Light is not liable for defects due to the Product provided by the Customer,

unless Rebel Light has been negligent.

11. Product warranty

11.1 For liability for defects, NL17 (unless the Parties have agreed on ALEM09) applies with

the following exceptions/changes/additions as stated in this section 11.

11.2 Rebel Light provides a 5-year product warranty on luminaires and ballasts (drivers

and transformers) in cases where both luminaries and ballasts are ordered and

delivered by Rebel Light.

11.3 Rebel Light provides a 2-year product warranty on luminaires, ballasts (drivers and

transformers) and dimmers.

Rebel Light – Terms and Conditions

2021-03-09

11.4 If the Parties agree in writing separately on an extended warranty period, such

agreement shall take precedence over this clause.

11.5 The product warranty in these Terms and the provisions on “Liability for defects”

NL17 (or “Seller’s liability for defects” in ALEM09) applies according to the following

conditions:

11.5.1 Products may only be installed and used in accordance with specified product and

use specifications. Limit values for temperature and voltage must not be exceeded

and the product must not be subjected to mechanical strain.

11.5.2 Rebel Light or its suppliers are not liable for the power supply conditions, including

short-term voltage peaks, overvoltage/undervoltage, electricity ripples that are

outside the product’s set limit value and the limit values set according to the

applicable delivery standard (e.g. standard EN 50160).

11.6 In the event of loss of function, Rebel Lights and the respective supplier of the

Product (based on their technical analysis of defective items) decide after their own

assessment whether the defective Product is to be repaired, replaced with

corresponding replacement products or credited. The Customer bears costs for

disassembly and assembly as well as shipping costs for returning the Products. All

other costs such as replacement costs in connection with installation, costs due to

incorrect installation or other damage and/or consequential damage are not covered

by the product warranty.

11.7 To invoke product warranty, the Customer must return the defective Product

together with a written error description so that Rebel Light or its supplier can

perform a check of the accuracy of the warranty claim.

11.8 Product with manufacturing defects is repaired or replaced with a new Product

during the product warranty period provided that the Product has been used and

installed in accordance with the supplier’s or manufacturer’s instructions.

Reimbursement for exchange costs is generally not paid, but such may still be

reimbursed in full or in part following a case-by-case decision on a goodwill basis.

Requests for such compensation must be made in advance and approved in writing

by Rebel Light.

Rebel Light – Terms and Conditions

2021-03-09

12. Consulting services

12.1 Rebel Light offers consulting services such as lighting design, commissioning and

programming. ABK09 is applied to all consulting services performed by Rebel Light.

12.2 If Rebel Light offers commissioning and/or programming, such a quotation is valid

provided that the luminaires and control systems are correctly installed. Any

troubleshooting will be added and invoiced per hour according to Rebel Light’s

current price list/quotation.

13. Customer’s obligation

13.1 The Customer commits to make payment in accordance with what has been agreed

and to comply with the provisions of these Terms and the Agreement in general.

14. Rebel Light’s obligations

14.1 Rebel Light commits to deliver Products in accordance with the provisions of these

Terms and the Agreement in general.

14.2 Rebel Light is not responsible for defects, deficiencies or other breaches of contract

due to the Customer or conditions on the Customer’s side, nor for breaches of

contracts due to third parties.

15. Insurance

15.1 Rebel Light commits to hold general liability insurance for two (2) years from the

Product’s delivery which covers damages as a result of defects in the Product. The

insurance amount must be at least two hundred (200) Swedish cost-indexed base

amounts.

15.2 Rebel Light also commits to hold special access insurance with an insurance amount

that is not less than two hundred (200) Swedish cost-indexed base amounts.

16. Managing personal data

16.1 Rebel Light processes personal data regarding the Customer and employees of the

Customer when purchasing Products or ordering Consulting Services, in order to fulfil

Rebel Light’s obligations under the Agreement and for marketing purposes.

Rebel Light – Terms and Conditions

2021-03-09

16.2 Rebel Light commits to process this personal data in accordance with Regulation (EU)

2016/679 of the European Parliament and of the Council and other relevant laws and

regulations.

16.3 For information regarding what otherwise applies to the processing of personal data,

Rebel Light refers to the personal data policy in force at any given time, which is

published on the website.

17. Change of Terms

17.1 Rebel Light reserves the right to change the Terms at any time without the

Customer’s approval at the times determined by Rebel Light. In relation to new

Customers, the most recently published Terms apply immediately. In relation to

existing Customers, the change takes effect one (1) week after the change is

introduced.

17.2 Changes of substantial importance to the Customer will be communicated to the

Customer. In the event of minor changes, only an updated version of these Terms will

be available on Rebel Light’s website. In the event of changes of substantial

importance to the Customer, the customer has the opportunity to terminate the

Agreement for immediate termination within one (1) week of the communication of

the significant changes. In the event of such termination, the Parties’ obligations

towards each other cease with the reservation that each Party is entitled to

compensation for outstanding receivables with each other.

17.3 The current Terms and Conditions can be found on Rebel Light’s website.

18. Dispute

18.1 If conflicts arise in the Agreement due to language differences, the provisions of the

Agreement shall first be interpreted in accordance with the meaning in Swedish and

thereafter the meaning in English.

18.2 Should there be unreasonable provisions in the Terms or other contract documents,

these shall at first be adjusted and applied in their reasonable form. When adjusting a

contract provision or invalidating a contract provision, the other contract terms shall

apply in full.

Rebel Light – Terms and Conditions

2021-03-09

18.3 Disputes concerning the interpretation or enforcement of agreements to which the

Terms are applicable shall be settled in accordance with Swedish law by a general

court if the Parties do not agree on arbitration or simplified arbitration.